Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Lidmaatschap

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde is een actieve wetenschappelijke beroepsvereniging. Een onmisbaar platform voor wie geïnteresseerd is in de duikgeneeskunde of hyperbare geneeskunde!

Voordelen van lidmaatschap

  • Netwerk: in de NVD-leden worden 23 medische specialismen vertegenwoordigd, die beroepsmatig of gewoon uit neveninteresse actief zijn in de duikgeneeskunde. Zij vormen een actief netwerk waarin zij elkaar collegiaal en laagdrempelig voor duikgerelateerde vraagstukken consulteren.

  • Scholing/nascholing: de NVD organiseert 4 maal per jaar een ledenbijeenkomst. Op elk van deze bijeenkomsten bestaat een deel van het programma uit wetenschappelijke / informatieve voordrachten op het gebied van de duikgeneeskunde of hyperbare geneeskunde. Het bijwonen van deze bijeenkomsten is geaccrediteerde nascholing die meetelt voor de herregistratie als sportduikerarts (3 uur/bijeenkomst met een maximum van 9 punten per jaar).

  • Wetenschapsbevordering: de NVD is een wetenschappelijke vereniging die een actief beleid voert om wetenschappelijke ontwikkeling van de duikgeneeskunde en hyperbare geneeskunde te bevorderen. De NVD bevordert dit middels politieke, logistieke en financiële middelen.

  • Kwaliteitszorg: de NVD staat centraal in de kwaliteitsbewaking van de duikgeneeskundige zorg in Nederland als wetenschappelijke beroepsvereniging. De NVD stelt richtlijnen op en is actief in het informeren van duikers over duikmedische onderwerpen. In deze activiteiten wordt samengewerkt met partners zoals de Vereniging SportGeneeskunde (VSG) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

  • Ontmoetingsplaats: de NVD is een club van mensen met zeer verschillende achtergronden, maar vooral ook een duidelijke gezamenlijke interesse: de duikgeneeskunde of hyperbare geneeskunde. Velen zijn zelf ook actief duiker. Voor sommigen beroep, voor andere meer hobby, maar voor allen vormt de duiksport een passie, die binnen de NVD op unieke wijze gedeeld kan worden!

Voorwaarden voor lidmaatschap

Voor toelating tot het lidmaatschap is vereist, dat het kandidaat-lid de hoedanigheid van arts, tandarts of apotheker bezit.

Veel van de artsen die lid zijn van de NVD zijn opgeleid en geregistreerd als sportduikerarts, maar dit is géén voorwaarde voor het lidmaatschap. Het NVD-lidmaatschap kan zelfs heel goed dienen als orientatie op een carriere in de duikgeneeskunde.

Het lidmaatschap staat in uitzonderingssituaties ook open voor niet-artsen indien de betreffende persoon naar het oordeel van het bestuur zou kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de vereniging. Dit betreft personen die aantoonbare bijzondere betrokkenheid bij de duikgeneeskunde en/of hyperbare geneeskunde hebben.

Studentlidmaatschap

Medisch studenten met interesse in de duikgeneeskunde en hyperbare geneeskunde kunnen lid worden van de Vereniging. Zij dienen hiertoe jaarlijks een kopie van hun bewijs van inschrijving bij een faculteit Geneeskunde, tandheelkunde of farmacie voor dat jaar te overleggen aan het NVD secretariaat. De contributieverplichting voor student-leden bedraagt 50% van het reguliere contributietarief. In het kalenderjaar na afronding van de studie geneeskunde wordt het studentlidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap.

Aanmelding gaat op dezelfde manier als regulier lidmaatschap via het aanmeldformulier op de website, waarbij in het opmerkingenveld onderaan vermeld dient te worden dat het een aanvraag voor een studentlidmaatschap betreft.

Procedure van aanmelding

Aanvraag van lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en kan via email aan secretaris@duikgeneeskunde.nl of via de website (klik op "aanmelden" rechtsboven in het scherm). Het bestuur kan mensen ook uitnodigen om lid te worden. Het bestuur beslist over toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Contributie

De contributie van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde bedraagt € 90,- per jaar.

Kennismaken / meer informatie

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via de secretaris van de NVD via email (secretaris@duikgeneeskunde.nl).

Het is ook mogelijk eenmalig ter oriëntering op lidmaatschap een ledenbijeenkomst van de NVD vrijblijvend bij te wonen. Dit dient vooraf bij de secretaris aangevraagd te worden.

> De exacte voorwaarden voor lidmaatschap staan in de statuten van de vereniging beschreven.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan beeindigd worden door schriftelijke opzegging van het lid bij de secretaris voor 31 december. Bij opzegging na 31 december is contributie voor het gehele volgende jaar verschuldigd.

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~