Scholing

NVD neemt de organisatie van certificering en accreditering sportduikkeuringsartsen van SCAS over

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) heeft sedert 2019 haar certificerings- en accreditatiewerkzaamheden op het gebied van duikgeneeskunde gestaakt in verband met een noodzakelijke reorganisatie.

Nadat overleg tussen SCAS en verschillende partijen (waaronder het NICDA) niet tot een oplossing heeft geleid, heeft de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) in goed overleg met SCAS, de Vereniging voor Sportgeneeskunde en CIIO BV, het initiatief genomen zelf de organisatie van de certificering en accreditering ter hand te nemen.

Uitgangspunt is dat alle duikerartsen in Nederland een certificering op Europees niveau dienen te hebben. De SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen krijgen, indien nodig, via de NVD de gelegenheid om te gaan voldoen aan deze Europese certificeringseisen. Na het volgen van een beperkte onderwijscyclus en voldoende score op het tentamen, kan de SCAS gecertificeerde sportduikkeuringsarts door het European College of Baromedicine (ECB) gecertificeerd en geregistreerd worden als Medical Examiner of Divers (MED). Het European Committee of Hyperbaric Medicine  (ECHM) en het European College of Baromedicine (ECB) zijn akkoord gegaan met deze overgangsregeling. NB: de eerder gebruikte certificering “duikerarts C” en “duikerarts D” is enkel een nationale registratie. De NVD heeft ervoor gekozen om in het vervolg uitsluitend de Europese certificering te volgen.

Gevolgen voor de SCAS-sportduikkeuringsartsen

Voor de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen die reeds een registratie hebben als MED verandert er niets. De SCAS-registratie vervalt en zij kunnen verder als MED. Zij kunnen te zijner tijd kiezen zich te laten herregisteren door het ECB via het NICDA of via de NVD. Voor de sportduikkeuringsartsen die uitsluitend SCAS-gecertificeerd waren en op 1-1-2018 nog over een geldige SCAS-certificering beschikten, is een overgangsregeling van toepassing. Zij zullen aan het eind van het overgangstraject Europees worden gecertificeerd als MED door het ECB.  Voor de SCAS-sportduikerartsen van wie de certificering op 1-1-2018 niet meer geldig was, en die zich toch Europees willen laten certificeren, werd de mogelijkheid geboden om via een overgangsregeling een aangepast opleiding tot MED level 1 te volgen. Deze overgangsregeling is gesloten. Mocht u ook na 31-03-2023 duikkeuringen willen blijven doen dan kunt u de geaccrediteerde MED-cursus van de NVD volgen.
Lijst SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen (geldig tot uiterlijk 31-03-2023).

Vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraars

De financiële vergoeding voor duikkeuringen is nu vaak is gebonden aan de certificering “SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsarts”. De huidige vergoedingen van de verzekeraars zijn nog geldig tot tenminste eind 2021. De NVD en de VSG zijn momenteel in bespreking met de ziektekostenverzekeraars over het vervolg. De certificering als MED is reeds door nagenoeg alle verzekeraars geaccepteerd als basis voor vergoeding.

Contact

Voor vragen betreffende de overgangsregeling kunt u zich wenden tot de secretaris van de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen: Emile Dubois.

Utrecht, 22 oktober 2022

Tom Brandon, voorzitter VSG en  voorzitter SCAS

Rienk Rienks, voorzitter NVD