Richtlijnen

richtlijnenWat zijn richtlijnen?

Richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en landelijk geldend. Richtlijnen bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. De richtlijnen zijn evidence based. Ze worden door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) geautoriseerd volgens een vaststaande procedure. De richtlijnen zijn samengesteld op basis van de stand van de wetenschap op het moment van publicatie. Gewijzigde wetenschappelijke inzichten worden meegenomen in de revisie van de richtlijnen.

Juridische status van een richtlijn (bron: Federatie Medisch Specialisten)

Richtlijnen zijn geen dwingende voorschriften. Richtlijnen bevatten expliciete, zoveel mogelijk op evidence gebaseerde aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief optimale zorg te verlenen. Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt’ en de praktijk complexer kan zijn dan in de richtlijn is weergegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. Dit moet wel beargumenteerd en gedocumenteerd worden in het patiënten/cliëntendossier.

Wat zijn standpunten?

Standpunten zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en landelijk geldend. Ook standpunten bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. De standpunten zijn niet evidence based maar gebaseerd op “expert opnion”. Ze worden door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) geautoriseerd volgens een vaststaande procedure. De standpunten zijn samengesteld op basis van de stand van de wetenschap op het moment van publicatie. Gewijzigde wetenschappelijke inzichten worden meegenomen in de revisie van de standpunten.

Wat zijn protocollen?

Een protocol is altijd gebaseerd op een onderliggende richtlijn en geeft aan hoe men in de dagelijkse praktijk moet handelen. Als een richtlijn wordt herzien, dient het protocol dat hierop gebaseerd is ook aangepast te worden. De vrijheid van handeling is bij een protocol beperkt. Een protocol geeft namelijk stap voor stap aan hoe gehandeld moet worden.

Aansprakelijkheid

De NVD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in de richtlijnen en standpunten. Elke medicus blijft zelf verantwoordelijk voor zijn beroepsuitoefening.

Standpunten NVD

Standpunten andere organisaties