Vereniging

Taken Commissie van Deskundigen

 1. Het CVD adviseert de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen (CCD) van de NVD gevraagd (door de CCD) of ongevraagd over het vaststellen, wijzigen en/of aanvullen van de Certificatiecriteria zoals omschreven in het Reglement Commissie Certificering Duikgeneeskundigen onder artikel 3 lid 2 sub a en c.
 2. Het CVD adviseert het Bestuur van de NVD gevraagd (door het bestuur) of ongevraagd over de inhoud van overeenkomsten aan te gaan met opleidingsinstituten en met gecertificeerde personen.
 3. Het CVD fungeert als instantie voor bezwaar indien er verschil van inzicht ontstaat tussen kandidaat-gecertificeerde en de beoordelaar(s).
 4. Het CVD adviseert het Bestuur gevraagd (door het bestuur) of ongevraagd over duikgeneeskundige zaken in de ruimste zin des woord.

Reglement Commissie van Deskundigen

 

Doel Commissie Certificering Duikgeneeskundigen

 1. De Commissie heeft ten doel:
  • a. het onpartijdig vaststellen of doen vaststellen van de vakbekwaamheid van personen voor beroepen die zich richten op het begeleiden, adviseren en keuren van duikers, van personen
   werkend of verblijvend onder overdruk en van personen met een duik- en overdrukletsel, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van de opleidingsinstituten en van de
   cursusinhoud voor die beroepen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Commissie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het vaststellen van de criteria voor vakbekwaamheid in relatie met nationale en internationale standaarden en richtlijnen, alsmede voor de opleidingen daarvoor;
  • het in standhouden van certificatiesystemen van vakbekwaamheid voor sportduikerartsen en beroepsduikerartsen en andere gecertificeerden die betrokken zijn bij de uitvoering van en het werken onder overdruk;
  • het beoordelen van de naleving van de certificatiecriteria door de gecertificeerde en door de organisatie waar de gecertificeerde werkt alsmede de beoordeling van de goedkeuringscriteria van de betrokken opleidingsinstituten en werkplekken;
  • het geven van bekendheid aan de certificatieactiviteiten en andere activiteiten van de NVD alsmede het participeren in internationale ontwikkelingen op het werkgebied van de NVD, waarbij gestreefd wordt naar internationale erkenning van de door de NVD verstrekte certificaten.
 3. De Commissie Certificering Duikgeneeskundigen certificeert namens de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde

Reglement Commissie Certificering Duikgeneeskundigen